CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương hiện có 9 nhân viên có nhiệm vụ chính là tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Hành chính - Tổ chức, trọng tâm là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ CB - GV - NV nhà trường
 26-08-2016  | Quản trị
 1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ.
 2. Thực hiện công tác lễ tân, đối ngoại.
 3. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng trong việc tiếp nhận và phân công nhân sự phù hợp năng lực, trình độ và yêu cầu phát triển của Trường.
 4. Tham mưu với Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý, bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên trong phạm vi nhà trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức toàn trường.
 5. Quản lý hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức, giải quyết các thủ tục về chế độ, tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu.
 6. Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, nhân viên.
 7. Tham mưu Hiệu trưởng xét nâng bậc lương theo quy định và trước thời hạn cho công chức, viên chức Nhà trường theo quy định của Pháp luật.
 8. Thực hiện công tác văn thư, quản lý con dấu (kể cả dấu nổi). Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban.
 9. Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức hành chính trình Hiệu trưởng ký ban hành và các báo cáo báo cáo liên quan khác khi được lãnh đạo yêu cầu.
 10. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong bố trí và sử dụng phòng học, phòng thi, kiểm tra của các lớp học; tổ chức việc đưa đón và bố trí chỗ ăn, nghỉ cho giáo viên, giảng viên thỉnh giảng.
 11. Phối hợp với các Phòng, Khoa tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, lễ bế giảng các lớp bồi dưỡng; các lễ sơ kết và tổng kết năm học.
 12. Thực hiện các hợp đồng liên quan đến công tác Tổ chức - Hành chính.
 13. Quản lý viên chức thuộc phòng; Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản thuộc phòng.
 14. Nhiệm vụ của Bộ phận Quản trị: 
 1. Thực hiện công tác an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan, an ninh chính trị. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự với chính quyền địa phương (khi có yêu cầu).
 2. Chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, sửa chữa điện, nước.
 3. Giúp Hiệu trưởng quản lý và giám sát việc sử dụng tài sản Nhà trường, quản lý và sử dụng tài sản thuộc phòng, quản lý xe ô tô và điều xe ô tô đi công tác.
 4.  Đảm bảo an ninh mạng (Website nhà trường)
 5. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy cơ quan.
 6. Lên kế hoạch, đề xuất Hiệu trưởng và thực hiện việc mua sắm tài sản, vật tư văn phòng; sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác toàn Trường.
 1.  Nhiệm vụ của Bộ phận Tài vụ:
 1. Tham mưu Hiệu trưởng định mức thu, chi trong các hoạt động của Nhà trường; Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong thực hiện thanh toán hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên thỉnh giảng.
 2. Tham mưu với Hiệu trưởng thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Kế toán theo đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định của Pháp luật.
 3. Xây dựng các chỉ tiêu phát triển nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu từ việc xã hội hóa trong các hoạt động đào tạo. Giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.
 4. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Nhà trường. Thực hiện công tác quản lý tài chính và thanh quyết toán tài chính của Nhà trường theo đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước đã ban hành.
 5. Giúp Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành và thực hiện kế hoạch ngân sách được UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao và các nguồn thu sự nghiệp khác.
 6. Theo dõi việc sử dụng vật tư, thiết bị, tài sản cố định và các tài sản khác của tất cả các bộ phận trong Trường. Tổ chức kiểm kê định kỳ, đánh giá khấu hao tài sản, thiết bị kỹ thuật theo qui định Nhà nước; Triển khai mua sắm tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất. Thực hiện thanh lý tài sản đúng theo qui định của Nhà nước.
 7. Giúp Hiệu trưởng trong công khai tài chính theo đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước, theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.
 8. Lập báo cáo tài chính theo qui định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Tổng hợp toàn diện tình hình tài chính, tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận kinh phí ngân sách Nhà nước, nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu khác của đơn vị.
 9. Hàng tháng, hàng quý có trách nhiệm nộp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất cho các cơ quan cấp trên đúng thời hạn.
 10. Báo cáo về kinh phí theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan nhằm đáp ứng kịp thời cho yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tài chính kế toán của ngành.
 11. Thực hiện việc cấp phát học bổng và các chế độ cho học sinh theo qui định của Nhà nước.
 12. Thực hiện các chế độ tiền lương, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, thuế thu nhập cá nhân và các chế độ khác cho cán bộ công chức, viên chức theo qui định. Bảo quản, cập nhật sổ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, thôi việc, nghỉ hưu cho công chức, viên chức Nhà trường.
 13. Thực hiện soạn thảo các văn bản liên quan trình Hiệu trưởng ký ban hành.
 1. Nhiệm vụ của Bộ phận Y tế học đường:
 1. Quản lý thuốc và hồ sơ y tế toàn trường. Phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, khám bệnh và sơ cấp cứu. Cùng với bộ phận Tài chính - Kế toán thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh toàn trường.
 2. Thực hiện công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
 3. Bảo quản và sử dụng hiệu quả tủ thuốc y tế.
 1. Nhiệm vụ của Bộ phận Thư viện:
 1. Xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, quy mô, ngành nghề đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của Trường;
 2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổng hợp nhu cầu sách, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các trang thiết bị, tư liệu, tài liệu, giáo trình sách nghiên cứu, tham khảo… nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
 3. Tổ chức quản lý lưu trữ, định kỳ kiểm kê, thanh lọc và bảo quản các cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, giáo trình… theo đúng quy định;
 4. Tổ chức thực hiện tốt các nghiệp vụ thư viện phục vụ cho dạy học và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường.
 5. Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.
 6. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
 7. Phát triển thư viện điện tử
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Bài viết liên quan 6
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG
KP 02 - P.Tân Định - TX.Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (02743) 514.702 - 3 560.417
Email: tcktbd@gmail.com - Webbsite: http://tcktbinhduong.edu.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
   Phòng Công tác HSSV: 02743.503.247
   Phòng Đào tạo - KTKĐCL: 02743.560.417
   Hotline: 02743.514.702
Fanpage-Facebook: ..
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online trong ngày: 362
Đang online: 11
Tổng số đã truy cập: 3 9 4 6
Bản quyền thuộc về Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
Quản lý bởi: Ban Biên tập Website Trường