HyperLink
26
08-2016
Phòng ĐT - KTKĐCLGD là phòng chức năng, có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng toàn bộ chương trình, kế hoạch đào tạo của trường, quản lý chuyên môn và cấp phát văn bằng chứng chỉ theo qui định.