HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Theo Quyết định số 1804/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/10/2020 về việc Thành lập Hội đồng trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương Nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Download file tại đây
 23-07-2021  | Nguyễn Minh Tâm

Hội đồng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương là tổ chức chịu trách nhiệm Quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà trường;

2. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

3. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

4. Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Hiệu trưởng 6 tháng, Hội đồng trường có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự và giới thiệu để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Quyết định Thành lập Hội đồng trường NK  2020-2025

Nghị quyết Hội đồng trường - Kỳ họp thứ nhất

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Bài viết liên quan 4
GIỚI THIỆU CẤP ỦY - BCH CÔNG ĐOÀN - BCH ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ...  31-07-2021
GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG - KHOA  31-07-2021
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025  23-07-2021
GIỚI THIỆU BAN GIÁM HIỆU  23-07-2021
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG  17-07-2021