KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2022
11
05-2022
KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2022
KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2022
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp học lại
22
01-2016
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp học lại
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp học lại
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 081DL1
22
01-2016
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 081DL1
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 081DL1
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 061DL2
22
01-2016
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 061DL2
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 061DL2
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 051DL2
22
01-2016
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 051DL2
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 051DL2
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 241KD1
22
01-2016
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 241KD1
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 241KD1
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 231KD1
22
01-2016
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 231KD1
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 231KD1
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 081KD2-2.Tỉnh
22
01-2016
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 081KD2-2.Tỉnh
Điểm các học phần HKI lần 1 lớp 081KD2-2.Tỉnh
123
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN