HyperLink
20
07-2021
Hướng dẫn số 3345/HD-SLĐTBXH ngày ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Dương về việc xét, công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến và thực hiện công tác Thi đua Khen thưởng