GIỚI THIỆU KHOA CƠ SỞ - VĂN HÓA PHỔ THÔNG
Khoa Cơ sở - Văn hóa phổ thông được thành lập cùng với sự hình thành và phát triển của trường. Khoa chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 29-07-2021  | Đoàn Thị Minh Thuận

I - GIỚI THIỆU CHUNG

1 - Khái quát chung

- Khoa Cơ sở - Văn hóa phổ thông được thành lập cùng với sự hình thành và phát triển của trường. Khoa chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Năm học 2015-2016 khoa được bổ sung thêm Tổ bộ môn Tin học chịu trách nhiệm đào tạo ngành Tin học ứng dụng.

2 - Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lý và tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học chung: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tin học và Anh văn cho toàn thể học sinh ở tất cả các ngành nhà trường có đào tạo.

- Giảng dạy các môn cơ sở và tự chọn: Kinh tế chính trị, Kinh tế vi mô, Soạn thảo văn bản, Kỹ năng giao tiếp…

- Đào tạo nguồn nhân lực Tin học ứng dụng (Công nghệ thông tin).

II - CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Th.S. Nguyễn Thị Nở

Chức vụ: Trưởng khoa

Phụ trách:

- Quản lý và điều phối chung các mặt công tác của khoa.

- Phụ trách đoàn thể Công đoàn.

- Giảng dạy các môn Chính trị, Kỹ năng giao tiếp

Liên hệ:

- Email: nguyenthino1976@gmail.com

2. Th.S. Nguyễn Dung Hạnh

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Phụ trách:

- Quản lý và phụ trách công tác đào tạo ngành Tin học ứng dụng.

- Giảng dạy các môn Tin học, Hệ quản trị cơ sở dự liệu Access, Mạng máy tính...

Liên hệ:

- Email: nguyendunghanh279@gmail.com

3. CN. Huỳnh Thị Nhường

Chức vụ: Giáo viên

 

Liên hệ:

- Email: huynhthinhuongthkt@yahoo.com.vn

- Giảng dạy môn Tiếng Anh

4. Th.S. Nguyễn Minh Nhựt Quang

Chức vụ: Giáo viên

Liên hệ:

- Email: quangktct2008@gmail.com

- Giảng dạy môn Kinh tế chính trị, Kinh tế vi mô

5. CN. Lê Thị Minh Loan

Chức vụ: Giáo viên

Liên hệ:

- Email: loan021286@gmail.com

- Giảng dạy môn Giáo dục pháp luật, luật kinh tế, Soạn thảo văn bản

 

6. CN. Trần Thị Vân

Chức vụ: Giáo viên

Liên hệ:

- Email: tranthivan.gdct@gmail.com

- Giảng dạy môn Chính trị, Soạn thảo văn bản

 

7. CN. Lê Huỳnh Nam

Chức vụ: Giáo viên

Liên hệ:

- Email: lehuynhnam1994@gmail.com

- Giảng dạy môn Tin học, Mạng máy tính, Hệ quãn trị SQL server...

 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại công nghệ 4.0 Khoa có những định hướng phát triển như sau:

- Đổi mới các chương trình đào tạo trung cấp và phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận thực tế sản xuất của doanh nghiệp;

Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ giáo viên trong Khoa bằng cách thu hút và cử giáo viên đi đào tạo ở các cơ sở trong tỉnh;

- Chuẩn bị các điều kiện để mở thêm các chương trình đào tạo liên quan đến các chuyên ngành Công nghệ thông tin, cung cấp thêm các khoá đào tạo ngắn hạn và chuyển giao công nghệ cho các Doanh nghiệp;

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang bị thêm các phòng học tích hợp đạt chuẩn để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

- Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các chương trình thực tập và tìm kiếm các cơ hội việc làm cho học sinh, cung cấp thêm các khoá đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp;

- Mở rộng mối quan hệ với các Cơ sở đào tạo, các trường Cao đẳng - Đại học trong tỉnh nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thực tiễn của xã hội./.

 

Bài viết liên quan 6
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN