CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA CƠ SỞ - VĂN HÓA PHỔ THÔNG
Khoa cơ sở - Văn hóa phổ thông có 7 giáo viên cơ hữu, phụ trách giảng dạy các môn chung như chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, tiếng anh và tin học. Từ năm học 2021 - 2022, khoa sẽ phụ trách liên kết đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho các học sinh của...
 17-07-2021  | Đoàn Thị Minh Thuận
 1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ.

 2. Tham mưu tổ chức, điều hành và thực hiện quá trình giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

 3. Tham mưu bố trí giáo viên giảng dạy các lớp do khoa quản lý. Thực hiện kiểm tra giáo án và hồ sơ của giáo viên giảng dạy theo qui định.

 4. Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập, kiến tập.

 5. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

 6. Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với sử dụng lao động. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo viên thuộc khoa tham gia thực tế tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn

 7. Thực hiện công tác hành chính của Khoa, soạn thảo các văn bản liên quan trình Hiệu trưởng ký ban hành. Giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

 8. Tổ chức lựa chọn, biên soạn giáo trình, tài liệu môn học thuộc khoa.

 9. Chủ trì trong nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 10. Quản lý viên chức thuộc Khoa, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản được giao.

 11. Phối hợp với Phòng Công tác học sinh trong công tác giáo viên chủ nhiệm, xếp loại rèn luyện và phân loại học sinh thuộc khoa quản lý.

 12. Phối hợp với Phòng Đào tạo - Khảo thí&KĐCLGD trong xếp loại học tập của học sinh thuộc khoa quản lý.

 13. Phối hợp với Phòng Đào tạo - Khảo thí&KĐCLGD  trong việc điều hành các lớp liên kết; Trong xây dựng kế hoạch và tổ chức kiến tập, thực tập cho học sinh các lớp thuộc khoa quản lý.

 14. Phối hợp với Phòng Đào tạo - Khảo thí&KĐCLGD trong công tác tuyển sinh.

 15. Phối hợp với Phòng Công tác học sinh và các Phòng, Khoa trong công tác thi đua, khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện cũng như trong đề nghị Hiệu trưởng xử lý kỷ luật đối với học sinh vi phạm nội quy, quy chế.

 

Bài viết liên quan 6
CHUYÊN MỤC
TUYỂN DỤNG
HỌC SINH SINH VIÊN